ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 2.0

Struktura systému CZ-DRG

Pacientské klasifikační systémy mají ve většině vyspělých zemí důležitou úlohu v monitoringu a financování zdravotní péče. Nejčastěji jsou tyto systémy využívány pro akutní lůžkovou péči, tj. v případě pacientů hospitalizovaných na lůžkách akutní péče.

CZ-DRG je pacientský klasifikační systém navržený pro akutní lůžkovou péči v ČR. Je založen na hierarchickém třídění jednotek klasifikace, kterými jsou tzv. hospitalizační případy, do výsledných skupin systému, tzv. Diagnosis Related Groups (DRGs), volně přeloženo skupin klinicky příbuzných diagnóz. Třídění probíhá podle předem stanovených kritérií, tedy známých klasifikačních pravidel, jejichž prezentace je hlavní náplní tohoto webového portálu. Pro klasifikaci využívá systém CZ-DRG známé charakteristiky hospitalizačního případu popsané s využitím primárních klasifikačních systémů, kterými v případě CZ-DRG jsou Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (MKN-10) a seznam zdravotních výkonů.

Klasifikační systém CZ-DRG využívá čtyři taxonomické úrovně, které odpovídají detailu členění systému v hierarchii klasifikačního algoritmu:
 • První úrovní klasifikačního systému CZ-DRG je tzv. Major Diagnostic Category (MDC). Tato základní jednotka ve většině situací odráží klinickou podobnost případů z hlediska orgánové soustavy, která odpovídá nemoci, vadě, zdravotnímu nebo funkčnímu stavu, který je u pacienta primárně řešen v rámci hospitalizačního případu. Úroveň MDC tak fakticky říká, do jaké oblasti medicíny zasahuje daný hospitalizační případ.
 • Druhou úrovní je tzv. DRG kategorie, která je oproti stávajícímu IR-DRG novým prvkem klasifikačního systému CZ-DRG. DRG kategorie v rámci příslušné MDC odpovídá klinicky a/nebo etiologicky definovanému klinickému stavu a je definována zejména na základě příslušných hlavních diagnóz, které se až na výjimky mezi jednotlivými DRG kategoriemi nepřekrývají. Každá DRG kategorie obsahuje vždy alespoň jednu DRG bázi a jednotlivé DRG kategorie mají svou vnitřní hierarchickou strukturu léčebných modalit, tj. DRG báze mají v rámci dané kategorie svoje pořadí dané jejich prioritou.
 • Třetí úrovní členění systému CZ-DRG je DRG báze. Jednotlivé DRG báze odpovídají léčebné modalitě přípustné pro řešení klinického stavu definovaného DRG kategorií případně více DRG kategoriemi. Každá DRG báze obsahuje vždy alespoň jednu DRG skupinu.
 • Čtvrtou a výslednou úrovní je Diagnosis Related Group (DRG), někdy také DRG skupina, která je základní taxonomickou jednotkou systému, do níž jsou klasifikovány maximálně klinicky a ekonomicky homogenní případy. Ekonomická homogenita výsledných DRG je zajištěna využitím dalších charakteristik (mimo standardně použitých vedlejších diagnóz) pro jejich definici.
Z hlediska interpretace lze čtyři úrovně klasifikačního systému CZ-DRG shrnout následovně:
 • MDC: Jakou orgánovou soustavu pacienta léčím?
 • DRG kategorie: Co v rámci dané soustavy léčím?
 • DRG báze: Jak daný klinický stav léčím?
 • DRG skupina: Jaká jsou další specifika poskytnuté léčby?
Schematicky pak klasifikaci do čtyř uvedených úrovní ukazuje obr. 1.

Obr. 1 Ukázka taxonomie klasifikačního systému CZ-DRG

Optimalizace DRG bází napříč DRG kategoriemi jednotlivých MDC

Na základě frekvenční analýzy dat zdravotních pojišťoven a následně i referenčních nemocnic se ukázalo vytvoření individuální struktury DRG bází v rámci jednotlivých DRG kategorií jako nepraktické, neboť by vedlo k velmi nízkým počtům případů v některých DRG bázích a potažmo i DRG skupinách. To by mělo za následek statisticky nestabilní odhady základních charakteristik a celkových nákladů na hospitalizační případy těchto DRG bází a skupin.

V rámci jedné MDC tedy mohou být do stejné DRG báze klasifikovány případy z různých DRG kategorií a to v případech, kdy je pro tyto DRG kategorie definována léčebná modalita odpovídající dané DRG bázi (tedy pokud jim může být v rámci akutní lůžkové péče poskytnuta obdobná zdravotní péče). Situaci popisuje obr. 2 zobrazující zařazení hospitalizačního případu do DRG báze 1, která představuje společnou DRG bázi pro DRG kategorie A, B a E. Do DRG báze 1 není možné zařadit případ klasifikovaný do DRG kategorií C a D, neboť v těchto kategoriích nebyla definována léčebná modalita odpovídající náplni (kritickým výkonům apod.) DRG báze 1.

Obr. 2 Popis vazby DRG kategorií a DRG bází

Značení taxonomických jednotek v CZ-DRG

Pro lepší orientaci v taxonomických jednotkách a jejich náplni byla zavedena typologie DRG kategorií a typologie DRG bází jednotná napříč všemi MDC.

Označení DRG kategorie

V rámci orgánově specifických MDC odpovídá kód v označení DRG kategorie charakteru orgánového postižení, tj. charakteru nemoci, vady, zdravotního nebo funkčního stavu, který je řešen v rámci hospitalizačního případu:

 • Z – zánětlivá a infekční onemocnění,
 • F – funkční a strukturální poruchy,
 • N – novotvary,
 • V – vrozené vady,
 • T – traumata zahrnující poranění, popáleniny, poleptání a přítomnost cizího tělesa,
 • X – jiná onemocnění a poruchy zahrnující symptomy a nespecifické diagnózy.

V rámci orgánově nespecifických MDC je označení typu DRG kategorie individuální:

 • A – orgánové transplantace a výkony s nimi související,
 • B – ekonomicky náročné výkony (např. UPV která je z kumulativního pohledu časově delší než stanovená hranice),
 • O – diagnózy v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím v MDC 14,
 • P – novorozenci dle jejich aktuální hmotnosti při přijetí v MDC 15,
 • R – rehabilitace.

Obr. 3 Struktura kódu DRG kategorie v systému CZ-DRG.

Označení DRG báze

V rámci vývoje nového klasifikačního systému CZ-DRG byla definována nová typologie DRG bází pokrývající široké spektrum léčebných modalit od radikálních chirurgických výkonů až po konzervativní přístup. Napříč systémem CZ-DRG byl zaveden jednotný číselník, podle kterého lze jednoduše rozpoznat typ DRG báze. Jednotlivé položky číselníku jsou následující:

 • I – terapeutická s invazivním kritickým výkonem,
 • M – terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem,
 • D – diagnostická s kritickým výkonem,
 • C – terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik),
 • R – terapeutická – radioterapie,
 • K – terapeutická bez kritického výkonu.
Označení DRG skupiny

Výsledná DRG skupina je kódována v systému CZ-DRG pomocí devítimístného alfanumerického kódu, který symbolizuje v rámci CZ-DRG úroveň MDC, DRG báze a DRG skupiny. Jednotlivé části kódu, oddělené spojovníkem, jsou následující:

 • Část kódu příslušná MDC: dva číselné znaky (00–99);
 • Část kódu příslušná DRG bázi: jedno písmeno (A-Z) + dva číselné znaky (01–99);
 • Část kódu příslušná DRG skupině: dva číselné znaky (00–99).

Sktrukturu DRG kódu přibližuje obr. 4, jednotlivé elementy jsou popsány výše.

Obr. 4 Struktura kódu MDC, DRG báze a DRG skupiny v systému CZ-DRG.

Z označení DRG skupiny je zřejmé:

 1. Do jaké oblasti medicíny patří daný hospitalizační případ (dle kódu MDC),
 2. Jakého typu je kritický výkon provedený v rámci daného hospitalizačního případu (dle typu DRG báze),
 3. Priorita DRG báze pro klasifikaci v rámci MDC dle daného typu (dle číselného kódu DRG báze),
 4. Zda má DRG báze právě jednu nebo více DRG skupin (dle přítomnosti části kódu 00),
 5. Prioritu DRG skupiny pro klasifikaci v rámci DRG báze (dle vzestupného číselného kódu).
2020 Klasifikační systém CZ-DRG 2.0 | Prohlášení o používání cookies | září 2019
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace