ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 2.0

Struktura systému CZ-DRG

Pacientské klasifikační systémy mají ve většině vyspělých zemí důležitou úlohu v monitoringu a financování zdravotní péče. Nejčastěji jsou tyto systémy využívány pro akutní lůžkovou péči, tj. v případě pacientů hospitalizovaných na lůžkách akutní péče.

CZ-DRG je pacientský klasifikační systém navržený pro akutní lůžkovou péči v ČR. Je založen na hierarchickém třídění jednotek klasifikace, kterými jsou tzv. hospitalizační případy, do výsledných skupin systému, tzv. Diagnosis Related Groups (DRGs), volně přeloženo skupin klinicky příbuzných diagnóz. Třídění probíhá podle předem stanovených kritérií, tedy známých klasifikačních pravidel, jejichž prezentace je hlavní náplní tohoto webového portálu. Pro klasifikaci využívá systém CZ-DRG známé charakteristiky hospitalizačního případu popsané s využitím primárních klasifikačních systémů, kterými v případě CZ-DRG jsou Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize (MKN-10) a seznam zdravotních výkonů.

Klasifikační systém CZ-DRG využívá čtyři taxonomické úrovně, které odpovídají detailu členění systému v hierarchii klasifikačního algoritmu:
Z hlediska interpretace lze čtyři úrovně klasifikačního systému CZ-DRG shrnout následovně:
Schematicky pak klasifikaci do čtyř uvedených úrovní ukazuje obr. 1.

Obr. 1 Ukázka taxonomie klasifikačního systému CZ-DRG

Optimalizace DRG bází napříč DRG kategoriemi jednotlivých MDC

Na základě frekvenční analýzy dat zdravotních pojišťoven a následně i referenčních nemocnic se ukázalo vytvoření individuální struktury DRG bází v rámci jednotlivých DRG kategorií jako nepraktické, neboť by vedlo k velmi nízkým počtům případů v některých DRG bázích a potažmo i DRG skupinách. To by mělo za následek statisticky nestabilní odhady základních charakteristik a celkových nákladů na hospitalizační případy těchto DRG bází a skupin.

V rámci jedné MDC tedy mohou být do stejné DRG báze klasifikovány případy z různých DRG kategorií a to v případech, kdy je pro tyto DRG kategorie definována léčebná modalita odpovídající dané DRG bázi (tedy pokud jim může být v rámci akutní lůžkové péče poskytnuta obdobná zdravotní péče). Situaci popisuje obr. 2 zobrazující zařazení hospitalizačního případu do DRG báze 1, která představuje společnou DRG bázi pro DRG kategorie A, B a E. Do DRG báze 1 není možné zařadit případ klasifikovaný do DRG kategorií C a D, neboť v těchto kategoriích nebyla definována léčebná modalita odpovídající náplni (kritickým výkonům apod.) DRG báze 1.

Obr. 2 Popis vazby DRG kategorií a DRG bází

Značení taxonomických jednotek v CZ-DRG

Pro lepší orientaci v taxonomických jednotkách a jejich náplni byla zavedena typologie DRG kategorií a typologie DRG bází jednotná napříč všemi MDC.

Označení DRG kategorie

V rámci orgánově specifických MDC odpovídá kód v označení DRG kategorie charakteru orgánového postižení, tj. charakteru nemoci, vady, zdravotního nebo funkčního stavu, který je řešen v rámci hospitalizačního případu:

V rámci orgánově nespecifických MDC je označení typu DRG kategorie individuální:

Obr. 3 Struktura kódu DRG kategorie v systému CZ-DRG.

Označení DRG báze

V rámci vývoje nového klasifikačního systému CZ-DRG byla definována nová typologie DRG bází pokrývající široké spektrum léčebných modalit od radikálních chirurgických výkonů až po konzervativní přístup. Napříč systémem CZ-DRG byl zaveden jednotný číselník, podle kterého lze jednoduše rozpoznat typ DRG báze. Jednotlivé položky číselníku jsou následující:

Označení DRG skupiny

Výsledná DRG skupina je kódována v systému CZ-DRG pomocí devítimístného alfanumerického kódu, který symbolizuje v rámci CZ-DRG úroveň MDC, DRG báze a DRG skupiny. Jednotlivé části kódu, oddělené spojovníkem, jsou následující:

Sktrukturu DRG kódu přibližuje obr. 4, jednotlivé elementy jsou popsány výše.

Obr. 4 Struktura kódu MDC, DRG báze a DRG skupiny v systému CZ-DRG.

Z označení DRG skupiny je zřejmé:

  1. Do jaké oblasti medicíny patří daný hospitalizační případ (dle kódu MDC),
  2. Jakého typu je kritický výkon provedený v rámci daného hospitalizačního případu (dle typu DRG báze),
  3. Priorita DRG báze pro klasifikaci v rámci MDC dle daného typu (dle číselného kódu DRG báze),
  4. Zda má DRG báze právě jednu nebo více DRG skupin (dle přítomnosti části kódu 00),
  5. Prioritu DRG skupiny pro klasifikaci v rámci DRG báze (dle vzestupného číselného kódu).
2020 Klasifikační systém CZ-DRG 2.0 | Prohlášení o používání cookies | září 2019
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace